I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem imprez turystycznych (w rozumieniu Ustawy o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 r. wraz z późniejszymi zmianami) zawartych w katalogu i na stronie internetowej jest Agencja Turystyczna Via Europa zwana dalej Organizatorem.

1.2. Dane Organizatora: Agencja Turystyczna Via Europa, 55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Dębowa 16, wpis do KRS pod numerem 61437, NIP 897- 100-07-22, wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Wojewody Dolnośląskiego pod numerem 69/z/1999.

1.3. Prawa i obowiązki Klienta oraz Organizatora określają wydane w oparciu o art. 385(1) KC oraz w/w Ustawę o usługach turystycznych niniejsze „Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych” organizowanych przez Agencję Turystyczną Via Europa zwane dalej Warunkami Uczestnictwa.

1.4. Niniejsze Warunki Uczestnictwa oraz oferta umieszczona na stronie internetowej stanowią integralna część Umowy – Zgłoszenia uczestnictwa w Imprezie zwanej dalej Umowa.

II. ZAWARCIE UMOWY

2.1. Zawarcie Umowy następuje po zapoznaniu się przez Klienta z oferta umieszczona na stronie internetowej Organizatora, Warunkami Uczestnictwa i podpisaniu Umowy – Zgłoszenia uczestnictwa w imprezie przez Klienta oraz Organizatora lub jego Agenta.

2.2. Stronami umowy są Organizator oraz Klient.
Klientem jest osoba zgłaszająca udział w imprezie turystycznej zwanej dalej Impreza poprzez stronę internetową www.viaeuropa.com.pl oraz inne osoby wpisane w zgłoszeniu przez osobę dokonująca rezerwacji. Zawarcie Umowy na rzecz osoby niepełnoletniej następuje przez jej prawnego opiekuna.

2.3. Osoba dokonująca rezerwacji czyni to także w imieniu wszystkich osób zgłoszonych w rezerwacji. Bierze na siebie odpowiedzialność za dokonanie wpłaty pełnej kwoty Imprezy za wszystkie wymienione osoby oraz poinformowanie tychże osób o wszystkich szczegółach Imprezy i warunkach uczestnictwa. Po dokonaniu pełnej wpłaty, Klient zostanie wpisany na tzw. listę stała.

2.4. Po sprzedaniu wszystkich miejsc na dana Imprezę Organizator może przyjmować dalsze zgłoszenia na listę
rezerwowa.

2.5. Przy zakupie Imprezy Klient ma Możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z uczestnictwa w Imprezie turystycznej. Zasady i wysokość zwracanych kosztów określają warunki ubezpieczenia zawarte na stronie https://viaeuropa.com.pl/ubezpieczenie-od-rezygnacji/ Koszt ubezpieczenia od rezygnacji to 150 PLN/os.

III. WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1. W momencie podpisania umowy – Zgłoszenia uczestnictwa w Imprezie należy wpłacić zaliczkę w
wysokości 1500 PLN/os. bezpośrednio na konto bankowe lub kwotę wskazaną podczas rezerwacji on-line po wybraniu Płatność: zaliczka. Dopłata do 100% powinna nastąpić przynajmniej na 30 dni przed
rozpoczęciem Imprezy. Jeżeli zgłoszenie następuje na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy, Klient wpłaca od razu 100% ceny Imprezy. Wpłata może nastąpić przez bramkę płatności online, kartą, szybkim przelewem, lub bezpośrednio na rachunek bankowy Organizatora.

3.2. Brak wpłaty w wyżej określonych terminach jest traktowany jako rezygnacja z Imprezy i powoduje skreślenie Klienta z listy uczestników zgodnie z podanymi niżej warunkami rezygnacji z Imprezy wraz z potraceniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 100 zł.

IV. CENY IMPREZ I WARUNKI ICH ZMIAN

4.1. Ceny świadczeń dla Klienta są cenami umownymi i zawierają podatek od towarów i usług VAT.

4.2. Organizator zastrzega sobie prawo podwyższenia oferowanych Klientowi cen, o ile ich wzrost spowodowany jest wzrostem kosztów transportu, ceł, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak opłaty lotniskowe czy tez wzrostem kursów walut.

4.3. Wzrost ceny Imprezy powyżej 10% upoważnia Klienta do rezygnacji z Imprezy bez ponoszenia kosztów tej
rezygnacji, pod warunkiem pisemnego powiadomienia o tym fakcie Organizatora lub jego Agenta w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania przez Klienta informacji o wzroście ceny.

4.4. Zmiana ceny Imprezy turystycznej może nastąpić nie pózniej niż 20 dni przed data rozpoczęcia Imprezy.
Informacja o zmianie ceny zostanie przekazana w formie mailowej.

V. WARUNKI ZMIAN ŚWIADCZEŃ I ODWOŁANIA IMPREZY

5.1. W przypadku, gdy Organizator zmuszony jest, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić warunki Umowy, z zastrzeżeniem pkt. 4.2. i pkt. 4.4., zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym Klienta. W takim wypadku Klient powinien niezwłocznie, ale nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania od Organizatora
stosownej informacji:

  1. powiadomić Organizatora lub jego Agenta o przyjęciu proponowanej zmiany, albo
  2. odstąpić od Umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty opłaty manipulacyjnej, o której mowa w pkt. 3.3.


5.2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Imprezy w przypadku braku wymaganego minimum uczestników nie później jednak niż na 7 dni roboczych przed data rozpoczęcia Imprezy. W takim przypadku Klient otrzymuje zwrot pełnej wpłaconej kwoty bez odsetek.

5.3. Informacja o odwołaniu imprezy zostanie przekazana w formie pisemnej Klientowi bezpośrednio.

VI. REZYGANCJA Z IMPREZY, ZMIANA UCZESTNIKA LUB REZERWACJI


6.1. Klient ma prawo do rezygnacji z Imprezy bez podania przyczyny, składając pisemne oświadczenie. Za datę rezygnacji z Imprezy przyjmuje się dzień wpływu stosownego dokumentu do Organizatora lub jego Agenta lub dzień następujący po dniu, w którym Klient nie wykona czynności określonych Umową, takich jak:
a) uzupełnienie wpłaty do 100% ceny Imprezy,
b) dostarczenie wymaganych dokumentów,
c) potwierdzenie udziału w Imprezie po otrzymaniu zawiadomienia o zmianie warunków Umowy.

6.2. W przypadku rezygnacji z Imprezy z przyczyn, które nie leżą po stronie Organizatora, takich jak: brak dokumentów uprawniających do przekroczenia granic (paszport lub dowód osobisty, zaświadczenie o szczepieniu lub posiadaniu aktualnego negatywnego testu na COVID-19), niedotrzymanie przez Klienta określonych w Umowie terminów wpłat, niedostarczenie dokumentów, nie stawienie się na zbiórkę (przy wyjeździe zbiorowym środkiem transportu), nie zgłoszenie się w miejscu realizacji świadczeń do pilota/ rezydenta lub innego przedstawiciela Organizatora wskazanego w programie, choroba lub inne wypadki losowe, uniemożliwienie przekroczenia granicy przez służby graniczne, Klient zostanie obciążony następującymi kosztami:

  • 20 % ceny Imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie do 30 dni przed data rozpoczęcia Imprezy,
  • 30 % ceny Imprezy przy rezygnacji w okresie 29 – 21 dni przed data rozpoczęcia Imprezy,
  • 50 % ceny Imprezy przy rezygnacji w okresie 20-8 dni przed data rozpoczęcia Imprezy,
  • 90 % ceny Imprezy przy rezygnacji w okresie krótszym niż 8 dni przed data rozpoczęcia Imprezy.

6.3. W przypadku, gdy Klient odstąpi od Umowy, wskazując jednocześnie inna osobę, która przejmie Jego miejsce wynikające z Umowy, to po przedstawieniu zmiany Organizatorowi, za nie uiszczona część ceny Imprezy oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany uczestnika (koszty zmiany nazwiska, lub zakup nowych biletów lotniczych). Klient i osoba przejmująca Jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

O zmianach, o których mowa powyżej, Klient powinien powiadomić Organizatora nie później niż 14 dni przed data rozpoczęcia Imprezy.

6.4. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z aktualnie obowiązującymi przepisami wjazdowymi, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w pandemii Covid-19, znajdują się one na stronie:  www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7.1. Organizator ponosi odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy do kwoty rzeczywistej szkody i utraconych korzyści, jeżeli zostaną one udokumentowane w sposób określony przepisami prawa.

7.2. Zgodnie z Ustawa o usługach turystycznych odpowiedzialność, o której mowa w pkt. 7.1. Organizator
ogranicza do wysokości dwukrotnej ceny Imprezy względem każdego Klienta.

7.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli
jest ono spowodowane:
– działaniem lub zaniechaniem Klienta,
– działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w
Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo zadziałała siła wyższa.

7.4. Klient zobowiązany jest do pokrycia szkód wyrządzonych przez niego samego lub osoby niepełnoletnie będące pod jego opieka w czasie trwania Imprezy i w miejscu ich powstania.

VIII. REALIZACJA IMPREZY

8.1. Przed wyjazdem Organizator zobowiązany jest do poinformowania Klienta o przepisach paszportowych,
wizowych, celnych oraz zdrowotnych kraju wyjazdu. Klient powinien zastosować się do tych przepisów.

8.2. W trakcie trwania imprezy Klient powinien posiadać aktualnie obowiązujące dokumenty upoważniające do przekroczenia granic objętych programem Imprezy.

8.3. W przypadku Imprez organizowanych na dojazd własny Klient otrzymuje Voucher, który jest zobowiązany przedstawić po przybyciu na miejsce Imprezy oraz pakiet ubezpieczeniowy. Voucher oraz pakiet ubezpieczeniowy zostanie wydany w terminie określonym przy zawarciu Umowy, nie wcześniej jednak niż po wpłaceniu przez Klienta pełnej należności
za Imprezę.

8.4. Realizacja imprez samolotowych odbywa się za pośrednictwem tanich linii lotniczych takich jak Wizzair lub
Ryanair. Zasady transportu oparte są o warunki przewozu zawarte na stronach internetowych tych linii www.wizzair.com
oraz www.ryanair.com

8.5. Dane pilota, rezydenta lub lokalnego przedstawiciela Organizatora zostaną podane przed rozpoczęciem Imprezy.

8.6. W czasie trwania Imprezy Klient zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek pracownika bądź przedstawiciela Organizatora dotyczących realizacji programu i umożliwiających jego wykonanie. W przypadku rażącego niedostosowania się do zaleceń i wskazówek pilota uniemożliwiających poprawna realizacje Imprezy, pilot może w imieniu Organizatora rozwiązać umowę z Klientem w trybie natychmiastowym.

8.7. Organizator zobowiązany jest do realizacji Imprezy zgodnie z programem oraz określona w Umowie jakością i standardem świadczeń

8.8. Jeżeli zaistnieją niezgodności pomiędzy stanem faktycznym świadczonych usług a przedstawiona oferta, Klient powinien niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora lub osobę Go reprezentującą. W takim przypadku Organizator ma obowiązek dołożyć wszelkiej staranności w celu naprawienia wady. Klient nie może domagać się zwrotu części ceny Imprezy lub zerwania Umowy, jeżeli wada zostanie naprawiona w odpowiednim terminie.

8.9. Organizator jest uprawniony do spełnienia w miejsce wadliwego świadczenia innego świadczenia o takiej samej lub wyższej wartości.

8.10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy, w przypadku wystąpienia ograniczeń epidemiologicznych (odwołanie lotów, zamknięcie granic, zamknięcie ośrodków narciarskich, zamknięcie hoteli i restauracji). Wówczas Klientowi przysługuje zwrot 100% wpłaconej kwoty. W przypadku gdy loty nie zostaną odwołane, a bilety były już zakupione, zwrot zostanie pomniejszony o cenę biletów lotniczych.

IX. REKLAMACJE

9.1. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy przez Organizatora uczestnikom przysługuje prawo do reklamacji, która powinna zostać złożona w formie pisemnej na maila.

9.2. Reklamacje związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz programem Imprezy należy zgłaszać niezwłocznie do pilota/rezydenta Imprezy, który jest zobowiązany do usunięcia przyczyn dokonanej reklamacji na miejscu. Jeżeli reklamacje nie przyniosą skutku

9.3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest pisemne potwierdzenie jej u kierownika ośrodka, rezydenta, pilota wycieczki lub innego przedstawiciela Organizatora. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji oraz udzielenia Klientowi odpowiedzi w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W przypadku zmiany przez Klienta adresu e-mail wskazanego w Umowie, powinien on niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora na piśmie. Niedopełnienie tego obowiązku przed wysłaniem przez Organizatora oświadczenia o rozpatrzeniu reklamacji, skutkuje uznaniem za ważne oświadczenie Organizatora wysłane na adres e-mail Klienta wskazany w Umowie.

X. UBEZPIECZENIA

10.1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o usługach turystycznych z dn. 29.08.1997 r.) organizator posiada gwarancję Ubezpieczeniową- wystawioną przez Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group, z siedzibą: ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa

10.2. Via Europa zapewnia swoim klientom Ubezpieczenie zgodne z polisą Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNIQUA (KL 10000 EUR, NNW 2000 EUR, Bagaż 200 EUR, OC 5000 EUR) powyższy wariant jest wariantem podstawowym i nie obejmuje kosztów leczenia chorób przewlekłych.

10.3. W cenie Imprezy nie jest zawarte ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z Imprezy . Organizator zaleca wykupienie tego ubezpieczenia.

10.4. Szczegółowe warunki ubezpieczenia znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia WIENER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., będących w dyspozycji Organizatora. Klient przed wyjazdem na Imprezę zobowiązany jest zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia WIENER

10.5. Organizator zawarł z WIENER SA stosowne ubezpieczenie gwarancyjne na pokrycie kosztów powrotu Klienta do kraju oraz zwrotu wniesionych wpłat za imprezy turystyczne.

10.6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 187 i 1334) informujemy, że został wprowadzony drugi filar zabezpieczenia finansowego działalności organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Jest to wyodrębniony rachunek bankowy obsługiwany przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny o nazwie Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 26 listopada 2016 r. 

10.7. Dochodzenie przez Klienta roszczeń wynikających z ubezpieczenia następuje bezpośrednio w Towarzystwie Ubezpieczeniowym.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. W sprawach nieregulowanych Warunkami Uczestnictwa zastosowanie maja odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych z dn. 29.08.1997 r. z późniejszymi zmianami.

11.2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez właściwy Sąd.

Logowanie