RODO

Mając na względzie fakt, że od dnia 25 maja 2018 r. będą stosowane nowe unijne przepisy – tzw. rozporządzenie RODO*, które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej, AGENCJA TURYSTYCZNA VIA EUROPA, z siedzibą w BIELANY WROCŁAWSKIE, UL. DĘBOWA 16, przekazuje Państwu najważniejsze informacje związane z wchodzącymi w życie zmianami.

Jaki jest cel zmian w przepisach prawa?

Nowe przepisy przede wszystkim w sposób jednolity określają, kiedy Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane, jakie ma Pani/Pan prawa i obowiązki ma AGENCJA TURYSTYCZNA VIA EUROPA jako administrator danych, a także zasady zabezpieczenia tych danych osobowych.

Czy musi Pani/Pan podejmować jakiekolwiek działania?

Nie, nie ma konieczności kontaktować się z AGENCJA TURYSTYCZNA VIA EUROPA ani wypełniać dodatkowych dokumentów. Wystarczy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi poniżej

Administrator danych osobowych

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
AGENCJA TURYSTYCZNA VIA EUROPA, z siedzibą w
55-040 BIELANY WROCŁAWSKIE,
UL. DĘBOWA 16,
NIP 897-100-07-22,
REGON: 930313868,

posiadającą Zaświadczenie nr 98/69/99/2004 o wpisie do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Dolnośląskiego – zezwolenie na działalność turoperatorską numer 69/Z/1999.

Można się z nami skontaktować:

 • pod adresem e-mail : biuro@viaeuropa.com.pl lub krysia@viaeuropa.com.pl
 • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres:
  A.T Via Europa
  ul. Dębowa 16
  55-040 Bielany Wrocławskie
 • osobiście w siedzibie: A.T Via Europa, 55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Dębowa 16

Cele przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy A.T Via Europa

Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. Aby wykonać zawartą między nami umowę konieczne jest przetwarzanie Pana /Pani danych osobowych (Art.6 ust.1 lit.B RODO w zakresie dotyczącym zbieranych danych osobowych koniecznych do zawarcia umowy lub art.6 ust 1 lit.f w zakresie dotyczącym uzasadnionym interesem Administratora)
 2. Jako przedsiębiorca jesteśmy zobowiązani prowadzić i spełniać obowiązki podatkowe, co wiąże się z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych ( Art.6 ust.1 lit. C RODO w związku z Ustawa z dn. 29.09.1994 r. O rachunkowości (Dz.U. z 2018 poz.395 t.j)
 3. Jako przedsiębiorca mamy prawo dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania danych osobowych w tym celu. (Art.6 ust.1 lit. F RODO jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona naszych praw.)

Zakres przetwarzania danych:

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe jedynie w zakresie dozwolonym i wymaganym przez prawo. W celu wykonania umowy Administrator może przetwarzać również przekazane przez Państwa dane osobowe aby zrealizować cel czyli zawarcie umowy w związku z którą przekazujesz swoje dane osobowe.

Administrator przetwarzać będzie następujące informacje:
1. Imię i nazwisko
2. Numer telefonu
3. Adres e-mail
4. data urodzenia
5. adres zamieszkania
6. numer paszportu lub dowodu osobistego
7. data ważności paszportu lub dowodu osobistego
8. NIP
9. Regon
10. Adres siedziby firmy
11. Stanowisko
12. Pesel
13. Nazwa firmy

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Uprzejmie informujemy, że w celu realizacji umów Państwa dane mogą być przez Administratora przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ nie stosuje się tam co do zasady przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli UE może być niewystarczająca. Państwa dane osobowe przekazywane są do podmiotów współpracujących np. hotelu lub linii lotniczych.
Jeśli realizacja umowy nie będzie wymagała przekazania danych poza obszar europejski dane Państwa nie zostaną przekazane.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • wykonania umowy/umów – do momentu jej/ich rozwiązania lub wygaśnięcia;
 • marketingu bezpośredniego produktów lub usług – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów jako czasu, w którym występuje uzasadniony nasz interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel albo do momentu wniesienia sprzeciwu;
 • wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z obecnego prawa.

Przysługujące Pani/Panu prawa

Ma Pani/Pan prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia;
 • do przenoszenia danych osobowych, których Pani/Pan dostarczył/a, tj. do otrzymania tych danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi;
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO;
 • ma Pani/Pan prawo, bez względu na przyczynę, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, sprzeciw prosimy kierować na adres e-mail: karolina@viaeuropa.com.pl
 • ma Pan/Pani prawo do zgłoszenia żądania usunięcia konta założonego na naszej stronie www podczas składania zamówienia. Owe żądania prosimy kierować na adres: karolina@viaeuropa.com.pl

Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z wymienionymi celami przetwarzania.

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Logowanie